fbpx

Wielka Powtórka Maturalna

IV EDYCJA

Regulamin

I. Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

 1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu.
 2. Regulamin – niniejszy Regulamin sprzedaży biletów i udziału w wydarzeniach organizowanych przez Organizatora. 
 3. Sklep – serwis internetowy dostępny pod adresem www.wielkapowtorkamaturalna.pl, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia.
 4. Bilet – bilet wstępu zakupiony w Sklepie Internetowym.
 5. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży zawarta pomiędzy Organizatorem a Klientem, zawierana z wykorzystaniem Sklepu.
 6. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Biletów.
 7. Organizator – Maturon-Tymoteusz Ratajczak, ul.Sportowa 54, 43-360 Meszna, NIP:937-268-88-59.

II. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.wielkapowtorkamaturalna.pl.
 2. Sklep internetowy, działający pod adresem www.wielkapowtorkamaturalna.pl, prowadzony jest przez Organizatora.
 3. W celu korzystania ze Sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu.
 4. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Organizator zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu internetowego do osób, które ukończyły wiek 18 lat. W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o powyższym powiadomieni.
 5. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem strony www.wielkapowtorkamaturalna.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.
 6. Informacje o Biletach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

III. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

 1. Korzystając ze Sklepu zgadzasz się na warunki określone w Regulaminie.
 2. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu.
 3. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.
 4. Organizator może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:
  a) podał w trakcie rejestracji w sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,
  b) dopuścił się za pośrednictwem sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów sklepu internetowego,
  c) dopuścił się innych zachowań, które zostaną uznane przez Organizatora za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię Organizatora.
 5. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze sklepu internetowego, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody Organizatora.
 6. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Sklepu usługami, Sklep podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.
 7. Klient zobowiązany jest w szczególności do:
  a) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
  b) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
  c) niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),
  d) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla Organizatora,
  e) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,
  f) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

IV. Zasady udziału w wydarzeniach organizowanych przez Organizatora

 1. Organizator prowadzi warsztaty, pod nazwą Wielka Powtórka Maturalna, których celem jest powtórzenie i uzupełnienie materiału ze szkoły ponadgimnazjalnej oraz przygotowanie Uczestników do egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym lub rozszerzonym.
 2. Uczestnictwo w warsztatach jest dobrowolne i odpłatne.
 3. Warsztaty odbywają się w terminach określonych przez Organizatora na stronie www.WielkaPowtorkaMaturalna.pl.
 4. Warsztaty prowadzone są w formie wykładów edukacyjnych realizowanych w blokach tematycznych  (modułach); każdy moduł obejmuje trzy godziny wykładów oraz trzydzieści minut przerwy.
 5. Uczestnik może zapisać się na dowolną liczbę modułów.
 6. Warsztaty odbywają się w grupach. Minimalna wymagana liczba uczestników grupy ustalana jest przez Organizatora.
 7. W przypadku niezapisania się na warsztaty wymaganej minimalnej liczby uczestników, Organizator ma prawo:
  a) przesunąć termin rozpoczęcia warsztatów do trzech tygodni, lecz warsztaty muszą odbyć się nie później niż do dnia 30.04.2019;
  b) rozwiązać grupę i zwrócić Uczestnikom wpłaconą cenę Biletów.
 1. Warsztaty mają charakter autorski i prowadzone są w oparciu o standardy wymagań będące podstawą programową egzaminu maturalnego. Podstawa programowa dostępna jest na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej www.cke.gov.pl.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany wykładowcy, w trakcie trwania warsztatów, bez podania przyczyn.
 3. Warsztaty odbywają się według harmonogramów dostępnych na stronie www.wielkapowtorkamaturalna.pl
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zguby i straty majątkowe poniesione w trakcie trwania warsztatów oraz za ewentualne wypadki i uszkodzenia zdrowia Uczestników.
 5. Organizator ma prawo nie dopuścić Uczestnika do udziału w warsztatach, co do którego istnieje podejrzenie, że znajduje się pod wpływem alkoholu lub środków odurzających. W przypadku nie dopuszczenia Uczestnika do udziału w warsztatach z wyżej wymienionego powodu, Uczestnik nie ma prawa ubiegać się o zwrot ceny Biletu.
 6. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie i publikowanie swojego wizerunku w materiałach audiowizualnych (zdjęcia/filmy/nagrania dźwiękowe z wydarzeń) wykonanych przez Organizatora lub podmiot przez niego upoważniony.
 7. Materiały audiowizualne mogą być wykorzystane przez Organizatora w celach marketingowych.
 8. Warunkiem udziału w warsztatach jest okazanie zakupionego biletu oraz dokumentu potwierdzającego tożsamość Uczestnika.
 9. Dane na zakupionym Bilecie muszą być zgodne z danymi osobowymi Uczestnika.
 10. Uczestnicy podczas rozpoczęcia wydarzenia otrzymują identyfikatory (opaski/naklejki) i są zobowiązani do noszenia ich w widocznym miejscu w czasie uczestnictwa w wydarzeniach. Zgubienie identyfikatora uniemożliwi Uczestnikowi dalszy udział w warsztatach.
 11. Uczestnik nie ma możliwości otrzymania większej ilości identyfikatorów niż ilość zakupionych Biletów.

V. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

 1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu należy wejść na stronę internetową www.wielkapowtorkamaturalna.pl, dokonać wyboru Biletów, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.
 2. Wybór zamawianych Biletów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.
 3. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Zamawiam” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz modyfikacji w zakresie wyboru Biletów. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.
 4. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:
  a) przedmiotu zamówienia,
  b) jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),
  c) wybranej metody płatności.
 5. W celu złożenia Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Kupuję i płacę”.
 6. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z Organizatorem Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.
 7. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail, zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.
 8. Umowę traktuje się za zawartą z momentem złożenia przez Klienta Zamówienia.
 9. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.
 10. 10. Na opłacenie Zamówienia Klient ma 48 godzin od złożenia Zamówienia. W przypadku braku dokonania wpłaty w przeciągu 48 godzin Organizator ma prawo do anulowania Zamówienia o czym poinformuje w wiadomości email Klienta.

VI. Dostawa

 1. Dostawa Biletów odbywa się poprzez przesłanie Biletu w wiadomości email na adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia (adres email).
 2. Dostawa zamówionych Biletów odbywa się poprzez wiadomość email. Koszty dostawy wynoszą 0zł. Dodatkowo koszty dostawy zostaną wskazane w czasie składania Zamówienia.
 3. Dostawa Zamówienia następuje natychmiastowo po zaksięgowaniu wpłaty na koncie Organizatora za złożone Zamówienie.

VII. Ceny i metody płatności

 1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT, cła oraz wszelkie inne składniki.
 2. Klient ma możliwość uiszczenia ceny:
  a) przelewem na numer rachunku bankowego:  75 1140 2004 0000 3502 7834 5894
  b) płatnością w systemie PayU.

VIII. Uprawnienie do odstąpienia od umowy

 1. Zgodnie z art. 38 pkt 12 ustawy z 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827(U)) Klientowi zawierającemu umowę w Systemie sprzedaży Biletów na stronie www.wielkapowtorkamaturalna.pl nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy.

IX. Reklamacje dotyczące Towarów

 1. Klientowi nie przysługuje prawo do zwrotu ani wymiany Biletów. W przypadku utraty lub zniszczenia biletu, Klient powinien się skontaktować z Organizatorem poprzez wiadomość email na adres kontakt@wielkapowtorkamaturalna.pl, w celu reklamacji uszkodzonego biletu.

X. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

 1. Organizator podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.
 2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Organizatora o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego.
 3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać mailowo pod adres kontakt@wielkapowtorkamaturalna.pl.
 4. Organizator zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

XI. Regulamin oferty Przedsprzedaż

 1. Podczas trwania oferty Przedsprzedaż (do dnia jej zakończenia) Organizator nie zobowiązuje się do ujawnienia szczegółowych informacji dotyczących dokładnego miejsca zajęć, harmonogramu oraz listy prowadzących.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu oraz miejsca wydarzenia (w promieniu 10km od granic miasta określonego przy zakupie biletu) oraz do odwołania wydarzenia.
 3. Jeżeli organizator odwoła wydarzenie, zobowiązuje się do zwrotu ceny Biletów opłaconych przez Klienta w terminie 7 dni roboczych od daty odwołania wydarzenia.

XII. Zasady Nadsprzedaży

 1. Organizator prowadzi politykę nadsprzedaży biletów w wysokości nie większej niż 20% wszystkich dostępnych miejsc.
 2. Klientowi przysługuje prawo do ubiegania się o zwrot kosztu biletu w momencie gdy w wyniku nadsprzedaży, podczas trwania zajęć organizowanych przez Organizatora nie będzie dostępnych wolnych miejsc siedzących.
 3. Klientowi, który dobrowolnie weźmie udział w zajęciach (bez miejsca siedzącego – o ile takie miejsce zostało przewidziane) przysługuje możliwość ubiegania się o zwrot ceny biletu.
 4. Na ubieganie się o zwrot ceny biletu w wyniku Nadsprzedaży, Klient ma 14 dni od dnia zakończenia wydarzenia. 
 5. Ubieganie się o zwrot ceny biletu następuje na wniosek Klienta drogą mailową.
 6. Na rozstrzygnięcie wniosku o zwrot ceny biletu, Organizator ma 14 dni.

XIII. Postanowienia końcowe

 1. Rozstrzygnięcie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Organizatorem a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
 2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Organizatorem a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Organizatora.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

XIV. Kontakt

 1. Klient może kontaktować się telefonicznie z Organizatorem w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-17:00 pod numerem telefonu: (+48) 692-678-441 lub mailowo na adres kontakt@wielkapowtorkamaturalna.pl

Polityka prywatności

I. Informacje ogólne

 1. Niniejsza polityka dotyczy Serwisu www, funkcjonującego pod adresem url: www.wielkapowtorkamaturalna.pl
 2. Operatorem serwisu oraz Administratorem danych osobowych jest: Maturon-Tymoteusz Ratajczak Sportowa 54, 43-360 Meszna
 3. Adres kontaktowy poczty elektronicznej operatora: kontakt@wielkapowtorkamaturalna.pl
 4. Operator jest Administratorem Twoich danych osobowych w odniesieniu do danych podanych dobrowolnie w Serwisie.
 5. Serwis wykorzystuje dane osobowe w następujących celach:
  • Obsługa zapytań przez formularz
  • Realizacja zamówionych usług
  • Prezentacja oferty lub informacji
 1. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:
  • Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach dane, które zostają wprowadzone do systemów Operatora.
  • Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookie (tzw. „ciasteczka”).

II. Wybrane metody ochrony danych stosowane przez Operatora

 1. Miejsca logowania i wprowadzania danych osobowych są chronione w warstwie transmisji (certyfikat SSL). Dzięki temu dane osobowe i dane logowania, wprowadzone na stronie, zostają zaszyfrowane w komputerze użytkownika i mogą być odczytane jedynie na docelowym serwerze.
 2. Operator okresowo zmienia swoje hasła administracyjne.
 3. W celu ochrony danych Operator regularnie wykonuje kopie bezpieczeństwa.
 4. Istotnym elementem ochrony danych jest regularna aktualizacja wszelkiego oprogramowania, wykorzystywanego przez Operatora do przetwarzania danych osobowych, co w szczególności oznacza regularne aktualizacje komponentów programistycznych.

III. Hosting

 1. Serwis jest hostowany (technicznie utrzymywany) na serwera operatora: linuxpl.com
 2. Dane rejestrowe firmy hostingowej: H88 S.A. z siedzibą w Poznaniu, Franklina Roosevelta 22, 60-829 Poznań, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000612359, REGON 364261632, NIP 7822622168, kapitał zakładowy 210.000,00 zł w pełni wpłacony.
 3. Pod adresem https://linuxpl.com możesz dowiedzieć się więcej o hostingu i sprawdzić politykę prywatności firmy hostingowej.
 4. Firma hostingowa:
  • stosuje środki ochrony przed utratą danych (np. macierze dyskowe, regularne kopie bezpieczeństwa),
  • stosuje adekwatne środki ochrony miejsc przetwarzania na wypadek pożaru (np. specjalne systemy gaśnicze),
  • stosuje adekwatne środki ochrony systemów przetwarzania na wypadek nagłej awarii zasilania (np. podwójne tory zasilania, agregaty, systemy podtrzymania napięcia UPS),
  • stosuje środki fizycznej ochrony dostępu do miejsc przetwarzania danych (np. kontrola dostępu, monitoring),
  • stosuje środki zapewnienia odpowiednich warunków środowiskowych dla serwerów jako elementów systemu przetwarzania danych (np. kontrola warunków środowiskowych, specjalistyczne systemy klimatyzacji),
  • stosuje rozwiązania organizacyjne dla zapewnienia możliwie wysokiego stopnia ochrony i poufności (szkolenia, wewnętrzne regulaminy, polityki haseł itp.),
  • powołała Inspektora Ochrony Danych.
 1. Firma hostingowa w celu zapewnienia niezawodności technicznej prowadzi logi na poziomie serwera. Zapisowi mogą podlegać:
  • zasoby określone identyfikatorem URL (adresy żądanych zasobów – stron, plików),
  • czas nadejścia zapytania,
  • czas wysłania odpowiedzi,
  • nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,
  • informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,
  • adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik,
  • informacje o przeglądarce użytkownika,
  • informacje o adresie IP,
  • informacje diagnostyczne związane z procesem samodzielnego zamawiania usług poprzez rejestratory na stronie,
  • informacje związane z obsługą poczty elektronicznej kierowanej do Operatora oraz wysyłanej przez Operatora.

IV. Twoje prawa i dodatkowe informacje o sposobie wykorzystania danych

 1. W niektórych sytuacjach Administrator ma prawo przekazywać Twoje dane osobowe innym odbiorcom, jeśli będzie to niezbędne do wykonania zawartej z Tobą umowy lub do zrealizowania obowiązków ciążących na Administratorze. Dotyczy to takich grup odbiorców:
  • firma hostingowa na zasadzie powierzenia
  • operatorzy płatności
 1. Twoje dane osobowe przetwarzane przez Administratora nie dłużej, niż jest to konieczne do wykonania związanych z nimi czynności określonych osobnymi przepisami (np. o prowadzeniu rachunkowości). W odniesieniu do danych marketingowych dane nie będą przetwarzane dłużej niż przez 3 lata.
 2. Przysługuje Ci prawo żądania od Administratora:
  • dostępu do danych osobowych Ciebie dotyczących,
  • ich sprostowania,
  • usunięcia,
  • ograniczenia przetwarzania,
  • oraz przenoszenia danych.
 1. Przysługuje Ci prawo do złożenia sprzeciwu w zakresie przetwarzania wskazanego w pkt 3.3 c) wobec przetwarzania danych osobowych w celu wykonania prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, w tym profilowania, przy czym prawo sprzeciwu nie będzie mogło być wykonane w przypadku istnienia ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Ciebie interesów, praw i wolności, w szczególności ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 2. Na działania Administratora przysługuje skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do obsługi Serwisu.
 4. W stosunku do Ciebie mogą być podejmowane czynności polegające na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu w celu świadczenia usług w ramach zawartej umowy oraz w celu prowadzenia przez Administratora marketingu bezpośredniego.
 5. Dane osobowe nie są przekazywane od krajów trzecich w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych. Oznacza to, że nie przesyłamy ich poza teren Unii Europejskiej.

V. Informacje w formularzach

 1. Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika, w tym dane osobowe, o ile zostaną one podane.
 2. Serwis może zapisać informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP).
 3. Serwis, w niektórych wypadkach, może zapisać informację ułatwiającą powiązanie danych w formularzu z adresem e-mail użytkownika wypełniającego formularz. W takim wypadku adres e-mail użytkownika pojawia się wewnątrz adresu url strony zawierającej formularz.
 4. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np. w celu dokonania procesu obsługi zgłoszenia serwisowego lub kontaktu handlowego, rejestracji usług itp. Każdorazowo kontekst i opis formularza w czytelny sposób informuje, do czego on służy.

VI. Logi Administratora

 1. Informacje zachowaniu użytkowników w serwisie mogą podlegać logowaniu. Dane te są wykorzystywane w celu administrowania serwisem.

VII. Istotne techniki marketingowe

 1. Operator stosuje analizę statystyczną ruchu na stronie, poprzez Google Analytics (Google Inc. z siedzibą w USA). Operator nie przekazuje do operatora tej usługi danych osobowych, a jedynie zanonimizowane informacje. Usługa bazuje na wykorzystaniu ciasteczek w urządzeniu końcowym użytkownika. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/
 2. Operator stosuje korzysta z piksela Facebooka. Ta technologia powoduje, że serwis Facebook (Facebook Inc. z siedzibą w USA) wie, że dana osoba w nim zarejestrowana korzysta z Serwisu. Bazuje w tym wypadku na danych, wobec których sam jest administratorem, Operator nie przekazuje od siebie żadnych dodatkowych danych osobowych serwisowi Facebook. Usługa bazuje na wykorzystaniu ciasteczek w urządzeniu końcowym użytkownika.

VIII. Informacja o plikach cookies

 1. Serwis korzysta z plików cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
  1. utrzymanie sesji użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
  2. realizacji celów określonych powyżej w części „Istotne techniki marketingowe”;
 1. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 2. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
 3. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 4. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu wykorzystywane mogą być również przez współpracujące z operatorem Serwisu podmioty, w szczególności dotyczy to firm: Google (Google Inc. z siedzibą w USA), Facebook (Facebook Inc. z siedzibą w USA), Twitter (Twitter Inc. z siedzibą w USA).

IX. Zarządzanie plikami cookies – jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę?

 1. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www
 2. W celu zarządzania ustawienia cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową, której używasz i postępuj zgodnie z instrukcjami:
 1. Urządzenia mobilne:

Zapisz się teraz na
Wielką Powtórkę Maturalną!

Wielka Powtórka Maturalna
kontakt@wielkapowtorkamaturalna.pl

www.facebook.com/WielkaPowtorkaMaturalna

Regulamin udziału w LIVE
przygotowującym do matury ustnej z języka angielskiego.

I. Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

 1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu.
 2. Regulamin – niniejszy Regulamin sprzedaży biletów i udziału w wydarzeniach organizowanych przez Organizatora. 
 3. Sklep – serwis internetowy dostępny pod adresem www.wielkapowtorkamaturalna.pl, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia.
 4. Bilet – bilet wstępu zakupiony w Sklepie Internetowym.
 5. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży zawarta pomiędzy Organizatorem a Klientem, zawierana z wykorzystaniem Sklepu.
 6. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Biletów.
 7. Organizator – Maturon-Tymoteusz Ratajczak, ul.Sportowa 54, 43-360 Meszna, NIP:937-268-88-59.
 8. LIVE – konferencja online organizowana przez Organizatora

II. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady udziału w konferencji LIVE.
 2. W celu udziału w konferencji LIVE Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu.
 3. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Organizator zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu internetowego do osób, które ukończyły wiek 18 lat. W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o powyższym powiadomieni.
 4. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem strony www.wielkapowtorkamaturalna.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.
 5. Informacje o Biletach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

III. Zasady zapisu na konferencję LIVE

 1. Zapisując się na konferencję LIVE zgadzasz się na warunki określone w Regulaminie.
 2. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu.
 3. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.
 4. Organizator może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:
  a) podał w trakcie rejestracji w sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,
  b) dopuścił się za pośrednictwem sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów sklepu internetowego,
  c) dopuścił się innych zachowań, które zostaną uznane przez Organizatora za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię Organizatora.
 5. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze sklepu internetowego, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody Organizatora.
 6. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Sklepu usługami, Sklep podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.
 7. Klient zobowiązany jest w szczególności do:
  a) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
  b) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
  c) niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),
  d) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla Organizatora,
  e) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,
  f) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

IV. Zasady udziału w konferencji LIVE

 1. Organizator prowadzi konferencję LIVE, której celem jest powtórzenie i uzupełnienie materiału ze szkoły ponadgimnazjalnej i przygotowanie Uczestnika do ustnego egzaminu maturalnego z języka angielskiego.
 2. Uczestnictwo w konferencji LIVE  jest dobrowolne i darmowe.
 3. Konferencja LIVE odbywają się w terminach określonych przez Organizatora na stronie www.WielkaPowtorkaMaturalna.pl.
 4. Konferencja prowadzona jest w formie 1 godzinnego spotkania online – webinaru.
 5. Warsztaty odbywają się w grupach. Minimalna wymagana liczba uczestników grupy ustalana jest przez Organizatora.
 6. W przypadku niezapisania się na konferencję LIVE  wymaganej minimalnej liczby uczestników, Organizator ma prawo rozwiązać grupę.
 7. Warsztaty mają charakter autorski.
 8. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania konferencji LIVE w trakcie trwania jej trwania, bez podania przyczyn.
 9. Warunkiem udziału w konferencji LIVE  jest zapisanie się na jednej ze stron Sklepu i podanie adresu email.

V. Dostawa

 1. Organizator dostarczy link do konferencji LIVE nie później niż 1 godzinę przed jej rozpoczęciem w wiadomości email.

VI. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych.

Zapisując się na zajęcia Klient wyraża zgodę na przetwarzanie przez Maturon-Tymoteusz Ratajczak, ul.Sportowa 54, 43-360 Meszna, NIP: 937-268-88-59 moich danych osobowych w postaci adresu poczty elektronicznej w celu przesyłania mi informacji marketingowych dotyczących produktów i usług oferowanych przez Maturon-Tymoteusz Ratajczak, ul.Sportowa 54, 43-360 Meszna, NIP:9372688859 za pomocą środków komunikacji elektronicznej, stosownie do treści przepisu art. 10 ust. 1 i 2 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

X. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

 1. Organizator podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.
 2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Organizatora o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego.
 3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać mailowo pod adres kontakt@wielkapowtorkamaturalna.pl.
 4. Organizator zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

XIII. Postanowienia końcowe

 1. Rozstrzygnięcie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Organizatorem a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
 2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Organizatorem a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Organizatora.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.