Regulamin

I. Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:
1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu.
2. Regulamin – niniejszy Regulamin sprzedaży biletów i udziału w wydarzeniach organizowanych przez Organizatora. 
3. Sklep – serwis internetowy dostępny pod adresem www.wielkapowtorkamaturalna.pl, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia.
4. Bilet – bilet wstępu zakupiony w Sklepie Internetowym.
5. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży zawarta pomiędzy Organizatorem a Klientem, zawierana z wykorzystaniem Sklepu.
6. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Biletów.
7. Organizator – Polskie Centrum Kształcenia i Edukacji, ul.Sportowa 54, 43-360 Meszna, NIP:937-268-88-59, adres do korespondencji: ul. Żwirki i Wigury 9a/6, 40-061 Katowice

II. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.wielkapowtorkamaturalna.pl.
2. 
Sklep internetowy, działający pod adresem www.wielkapowtorkamaturalna.pl, prowadzony jest przez Organizatora.
3. W celu korzystania ze Sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu.
4. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Organizator zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu internetowego do osób, które ukończyły wiek 18 lat. W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o powyższym powiadomieni.
5. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem strony www.wielkapowtorkamaturalna.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.
6. Informacje o Biletach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

III. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

1. Korzystając ze Sklepu zgadzasz się na warunki określone w Regulaminie.
2. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu.
3. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.
4. Organizator może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:
a) podał w trakcie rejestracji w sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,
b) dopuścił się za pośrednictwem sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów sklepu internetowego,
c) dopuścił się innych zachowań, które zostaną uznane przez Organizatora za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię Organizatora.
5. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze sklepu internetowego, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody Organizatora.
6. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Sklepu usługami, Sklep podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.
7. Klient zobowiązany jest w szczególności do:
a) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
b) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
c) niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),
d) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla Organizatora,
e) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,
f) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

IV. Zasady udziału w wydarzeniach organizowanych przez Organizatora

1. Organizator prowadzi zajęcia stacjonarne i online, pod nazwą Wielka Powtórka Maturalna, których celem jest powtórzenie i uzupełnienie materiału ze szkoły ponadgimnazjalnej oraz przygotowanie Uczestników do egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym lub rozszerzonym.
2. 
Uczestnictwo w zajęciach jest dobrowolne i odpłatne.
3. Zajęcia odbywają się w terminach określonych przez Organizatora.
4. Zajęcia prowadzone są w formie wykładów edukacyjnych i trwają około 3 godzin i 30 minut (w tym dwie przerwy po 15 minut każda).
5. Uczestnik może zapisać się na dowolną liczbę zajęć z różnych przedmiotów.
6. Zajęcia odbywają się w grupach lub online. Informacje o formie zajęć znajdują się na poszczególnych stronach Sklepu.
7. W przypadku zdarzeń niezależnych od Organizatora, Organizator ma prawo:
a) przesunąć termin warsztatów, zajęcia muszą odbyć się przed rozpoczęciem egzaminu maturalnego 2020;
b) rozwiązać grupę i zwrócić Uczestnikom wpłaconą cenę Biletów (zwrot ceny biletu możliwy jest tylko w przypadku rozwiązania grupy i odwołania zajęć)
c) w wyjątkowych sytuacjach (np: wypadek komunikacyjny, kataklizm) zajęcia stacjonarne mogą zostać zmienione na zajęcia online.
8. Zajęcia mają charakter autorski i prowadzone są w oparciu o standardy wymagań będące podstawą programową egzaminu maturalnego. Podstawa programowa dostępna jest na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej www.cke.gov.pl.
9. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany wykładowcy.
10. Zajęcia odbywają się według harmonogramów dostępnych na właściwych stronach Sklepu www.wielkapowtorkamaturalna.pl
11. 
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zguby i straty majątkowe poniesione w trakcie trwania warsztatów oraz za ewentualne wypadki i uszkodzenia zdrowia Uczestników.
12. Organizator ma prawo nie dopuścić Uczestnika do udziału w warsztatach, co do którego istnieje podejrzenie, że znajduje się pod wpływem alkoholu lub środków odurzających. W przypadku nie dopuszczenia Uczestnika do udziału w warsztatach z wyżej wymienionego powodu, Uczestnik nie ma prawa ubiegać się o zwrot ceny Biletu.
13. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie i publikowanie swojego wizerunku w materiałach audiowizualnych (zdjęcia/filmy/nagrania dźwiękowe z wydarzeń) wykonanych przez Organizatora lub podmiot przez niego upoważniony.
14. Materiały audiowizualne mogą być wykorzystane przez Organizatora w celach marketingowych.
15. Warunkiem udziału w warsztatach jest okazanie zakupionego biletu oraz dokumentu potwierdzającego tożsamość Uczestnika.
16. Dane na zakupionym Bilecie muszą być zgodne z danymi osobowymi Uczestnika.
17. Uczestnicy podczas rozpoczęcia wydarzenia otrzymują identyfikatory (opaski, token) i są zobowiązani do noszenia ich w widocznym miejscu w czasie uczestnictwa w wydarzeniach. Zgubienie identyfikatora uniemożliwi Uczestnikowi dalszy udział w warsztatach.
18. Uczestnik nie ma możliwości otrzymania większej ilości identyfikatorów niż ilość zakupionych Biletów.
19. Zajęcia prowadzone w formie zajęć online. Aby wziąć udział w zajęciach uczestnik musi we własnym zakresie zadbać o dostęp do urządzenia spełniającego poniższe parametry techniczne: Wymagania, które muszą zostać spełnione:  Procesor dwurdzeniowy 2GHz lub lepszy (zalecany czterordzeniowy)  2 GB pamięci RAM (zalecane 4 GB lub więcej)  System operacyjny Windows 8 (zalecany Windows 10), Mac OS wersja 10.13 (zalecana najnowsza wersja), Linux, ChromeOS. Zajęcia prowadzone są za pomocą platformy ClickMeeting opartej na przeglądarce. Wymagane jest korzystanie z najaktualniejszych oficjalnych wersji przeglądarek, takich jak Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Edge, Opera.  Aby móc korzystać z serwisu (włączając w to udział w konferencjach) na wybranych urządzeniach mobilnych, wymagane jest pobranie odpowiedniej aplikacji ze sklepu internetowego iTunes lub Google Play. Do korzystania z serwisu w pełnym zakresie audio-wideo niezbędne jest podłączenie w czasie konferencji prawidłowo działających słuchawek lub głośników. Urządzenia te nie powinny być jednocześnie używane przez jakiekolwiek inne aplikacje.

 

V. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu należy wejść na stronę internetową www.wielkapowtorkamaturalna.pl, dokonać wyboru Biletów, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.
2. Wybór zamawianych Biletów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.
3. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Zamawiam” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz modyfikacji w zakresie wyboru Biletów. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.
4. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:
a) przedmiotu zamówienia,
b) jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),
c) wybranej metody płatności.
5. W celu złożenia Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Kupuję i płacę”.
6. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z Organizatorem Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.
7. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail, zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.
8. Umowę traktuje się za zawartą z momentem złożenia przez Klienta Zamówienia.
9. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.
10. Na opłacenie Zamówienia Klient ma 48 godzin od złożenia Zamówienia. W przypadku braku dokonania wpłaty w przeciągu 48 godzin Organizator ma prawo do anulowania Zamówienia o czym poinformuje w wiadomości email Klienta.

VI. Dostawa

1. Dostawa Biletów odbywa się poprzez przesłanie Biletu w wiadomości email na adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia (adres email).
2. Dostawa zamówionych Biletów odbywa się poprzez wiadomość email. Koszty dostawy biletu w wiadomości e-mail wynoszą 0zł. Dodatkowo koszty dostawy zostaną wskazane w czasie składania Zamówienia.
3. Dostawa Zamówienia następuje po zaksięgowaniu wpłaty na koncie Organizatora za złożone Zamówienie, przed rozpoczęciem zajęć na które uczestnik zakupił bilety.
4. Dostawa zajęć online odbywa się w postaci przesłania zaproszenia e-mail do udziału w zajęciach.

VII. Ceny i metody płatności

1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT, cła oraz wszelkie inne składniki.
2. Klient ma możliwość uiszczenia ceny:
a) płatnością w systemie PayU.

VIII. Uprawnienie do odstąpienia od umowy

1. Zgodnie z art. 38 pkt 12 ustawy z 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827(U)) Klientowi zawierającemu umowę w Systemie sprzedaży Biletów na stronie www.wielkapowtorkamaturalna.pl nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy.

IX. Reklamacje dotyczące Towarów

1. Klientowi nie przysługuje prawo do zwrotu ani wymiany Biletów. W przypadku utraty lub zniszczenia biletu, Klient powinien się skontaktować z Organizatorem poprzez wiadomość email na adres biuro@wielkapowtorkamaturalna.pl, w celu reklamacji uszkodzonego biletu.

X. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

1. Organizator podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.
2. 
Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Organizatora o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego.
3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać mailowo pod adres biuro@wielkapowtorkamaturalna.pl.
4. Organizator zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

XI. Zasady Nadsprzedaży

1. Klientowi przysługuje prawo do ubiegania się o zwrot kosztu biletu w momencie gdy w wyniku nadsprzedaży, podczas trwania zajęć organizowanych przez Organizatora nie będzie dostępnych wolnych miejsc siedzących.
2. Klientowi, który dobrowolnie weźmie udział w zajęciach (bez miejsca siedzącego – o ile takie miejsce zostało przewidziane) przysługuje możliwość ubiegania się o zwrot ceny biletu.
3. Na ubieganie się o zwrot ceny biletu w wyniku Nadsprzedaży, Klient ma 14 dni od dnia zakończenia wydarzenia.
4.
Ubieganie się o zwrot ceny biletu następuje na wniosek Klienta drogą mailową.
5. Na rozstrzygnięcie wniosku o zwrot ceny biletu, Organizator ma 14 dni.

XII. Zasady ochronne w razie wystąpienia epidemii (obowiązuje dla zamówień złożonych od 25.01.2020)

1. W związku z epidemią wirusa COVID-19 Organizator zastrzega prawo do zmiany formy zajęć z zajęć stacjonarnych na zajęcia prowadzone w trybie on-line. Zmiana ta może nastąpić tylko i wyłącznie w przypadku ogłoszenia przez władze RP zakazu organizowania wydarzeń z powodu epidemii. 
2. Organizator zobowiązuje się do zapewnienia jakości zajęć nie gorszej niż w przypadku zajęć stacjonarnych.
3. O ewentualnych zmianach formy zajęć Organizator powiadomi Klienta niezwłocznie drogą SMS. 
4. Organizator ma prawo do zmiany terminu zajęć z zastrzeżeniem, że zajęcia odbędą się przynajmniej 1 tydzień przed egzaminem maturalnym.

XIII. Postanowienia końcowe

1. Rozstrzygnięcie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Organizatorem a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Organizatorem a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Organizatora.
3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.