Definicje

Użyte w regulaminie definicje oznaczają:

 1. Klient – osoba lub podmiot Zamawiający usługi lub produkty w ramach Sklepu.
 2. Regulamin – niniejszy Regulamin sprzedaży biletów i udziału w wydarzeniach organizowanych przez Organizatora.
 3. Organizator – Polskie Centrum Kształcenia i Edukacji – Tymoteusz Ratajczak, ul. Św. Jana 11/4, 40-012 Katowice, NIP: 937-268-88-59.
 4. Sklep – serwis internetowy dostępny pod adresem www.wielkapowtorkamaturalna.pl, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia.
 5. Bilet – bilet, token, link do transmisji lub inna forma umożliwiająca Uczestnikowi wykorzystanie produktów i usług zakupionych w Sklepie, w formie online lub fizycznej uprawniający do udziału w zajęciach lub dostępu do określonego na stronie sklepu materiału.
 6. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży zawierana z wykorzystaniem Sklepu pomiędzy Organizatorem a Klientem.
 7. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające do zawarcia Umowy sprzedaży.

Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.wielkapowtorkamaturalna.pl.
 2. Sklep internetowy, działający pod adresem www.wielkapowtorkamaturalna.pl, prowadzony jest przez Organizatora.
 3. W celu korzystania ze Sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu.
 4. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Organizator zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu internetowego do osób, które ukończyły wiek 18 lat. W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o powyższym powiadomieni.
 5. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem strony www.wielkapowtorkamaturalna.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.
 6. Informacje o Biletach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 7. Jakiekolwiek działanie Klienta lub Uczestnika na szkodę Organizatora w tym łamanie praw autorskich, nielegalne transmitowanie lub kradzież produktów zakupionych w sklepie skutkuje obowiązkiem zapłaty odszkodowania w pełnej jego wysokości.

Zasady korzystania ze Sklepu

 1. Korzystając ze Sklepu zgadzasz się na warunki określone w Regulaminie.
 2. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu.
 3. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.
 4. Organizator może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:
  👉podał w trakcie rejestracji w sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich
  👉dopuścił się za pośrednictwem sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów sklepu internetowego,
  👉dopuścił się innych zachowań, które zostaną uznane przez Organizatora za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię Organizatora.
 5. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze sklepu internetowego, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody Organizatora.
 6. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Sklepu usługami, Sklep podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.
 7. Klient zobowiązany jest w szczególności do:
  👉niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
  👉korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
  👉niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),
  👉korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla Organizatora,
  👉korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,
  👉korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

Zasady udziału w wydarzeniach organizowanych przez Organizatora

 1. Organizator prowadzi zajęcia stacjonarne i online, pod nazwą Wielka Powtórka Maturalna, których celem jest powtórzenie i uzupełnienie materiału ze szkoły ponadgimnazjalnej oraz przygotowanie Uczestników do egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym lub rozszerzonym.
 2. Uczestnictwo w zajęciach jest dobrowolne i odpłatne.
 3. Zajęcia odbywają się w terminach określonych przez Organizatora.
 4. Zajęcia prowadzone są w formie wykładów edukacyjnych:
  👉 zajęcia trwają około 3 godzin i 30 minut (w tym trzy przerwy po 10 minut każda), w wyjątkowych sytuacjach wykłady mogą zostać przedłużone,
  👉 wykłady mają charakter autorski i nie muszą zawierać wszystkich zagadnień podanych na stronach Sklepu,
  👉 nagranie z wykładu dostępne jest dla Uczestnika przez 48 godzin do pojedynczego odtworzenia od momentu zakończenia zajęć.
 5. Uczestnik może zapisać się na dowolną liczbę zajęć.
 6. Jeden Bilet upoważnia jednego Uczestnika do udziału w zajęciach prowadzonych przez Organizatora.
 7. Zabronione jest korzystanie z jednego Biletu przez większą liczbę Uczestników niż jeden.
 8. Zajęcia odbywają się w grupach lub online. Informacje o formie zajęć znajdują się na poszczególnych stronach Sklepu.
 9. W przypadku zdarzeń niezależnych od Organizatora, Organizator ma prawo:👉przesunąć termin warsztatów, zajęcia muszą odbyć się przed rozpoczęciem egzaminu maturalnego 2021;

  👉rozwiązać grupę i zwrócić Uczestnikom wpłaconą cenę Biletów (zwrot ceny biletu możliwy jest tylko w przypadku rozwiązania grupy i odwołania zajęć)

  👉w wyjątkowych sytuacjach (np: wypadek komunikacyjny, kataklizm) zajęcia stacjonarne mogą zostać zmienione na zajęcia online.

 10. Zajęcia odbywają się według harmonogramów dostępnych na właściwych stronach Sklepu.
 11. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zguby i straty majątkowe poniesione w trakcie trwania warsztatów oraz za ewentualne wypadki i uszkodzenia zdrowia Uczestników.
 12. Organizator ma prawo nie dopuścić Uczestnika do udziału w warsztatach, co do którego istnieje podejrzenie, że znajduje się pod wpływem alkoholu lub środków odurzających. W przypadku nie dopuszczenia Uczestnika do udziału z wyżej wymienionego powodu, Uczestnik nie ma prawa ubiegać się o zwrot ceny Biletu oraz ewentualnych kosztów.
 13. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie i publikowanie swojego wizerunku w materiałach audiowizualnych (zdjęcia/filmy/nagrania dźwiękowe z wydarzeń) wykonanych przez Organizatora lub podmiot przez niego upoważniony.
 14. Materiały audiowizualne mogą być wykorzystane przez Organizatora w celach marketingowych.
 15. Warunkiem udziału jest okazanie zakupionego biletu.
 16. Dane na zakupionym Bilecie muszą być zgodne z danymi osobowymi Uczestnika.
 17. Uczestnicy podczas rozpoczęcia wydarzenia otrzymują identyfikatory (opaski, token) i są zobowiązani do noszenia ich w widocznym miejscu w czasie uczestnictwa w wydarzeniach. Zgubienie identyfikatora uniemożliwi Uczestnikowi dalszy udział w warsztatach.
 18. Uczestnik nie ma możliwości otrzymania większej ilości identyfikatorów niż ilość zakupionych Biletów.
 19. Zajęcia prowadzone w formie zajęć online. Aby wziąć udział w zajęciach uczestnik musi we własnym zakresie zadbać o dostęp do urządzenia spełniającego poniższe parametry techniczne. Wymagania, które muszą zostać spełnione: Procesor dwurdzeniowy 2GHz lub lepszy (zalecany czterordzeniowy), 2 GB pamięci RAM (zalecane 4 GB lub więcej), System operacyjny Windows 8 (zalecany Windows 10), Mac OS wersja 10.13 (zalecana najnowsza wersja), Linux, ChromeOS.
 20. Zajęcia prowadzone są za pomocą platformy WebinarGeek opartej na przeglądarce. Wymagane jest korzystanie z najaktualniejszych oficjalnych wersji przeglądarek, takich jak Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Edge, Opera. Aby móc korzystać z serwisu (włączając w to udział w konferencjach) na wybranych urządzeniach mobilnych, wymagane jest pobranie odpowiedniej aplikacji ze sklepu internetowego iTunes lub Google Play. Do korzystania z serwisu w pełnym zakresie audio-wideo niezbędne jest podłączenie w czasie konferencji prawidłowo działających słuchawek lub głośników. Urządzenia te nie powinny być jednocześnie używane przez jakiekolwiek inne aplikacje.
 21. Zabronione jest przesyłanie, rozpowszechnianie i powielanie materiału prezentowanego na wydarzeniach. Podejrzenie wyżej wymienionych czynów skutkuje blokadą dostępu do materiału. Tym samym Uczestnik traci możliwość dokonania reklamacji.

Prawa autorski i kary za naruszenie praw autorskich

 1. Wszystkie prawa autorskie należą do Organizatora.
 2. Dystrybucja, nagrywanie, wykonywanie kopii w jakiejkolwiek postaci w tym retransmisja przy użyciu programów takich jak Skype, Zoom i podobnych lub innych rejestratorów jest niezgodna z prawem i wbrew woli Organizatora.
 3. Ujawnione łamanie praw autorskich skutkuje nałożeniem kary w wysokości 5000zł na Uczestnika podejmującego się naruszenia.
 4. W przypadku dokonania retransmisji wbrew woli Organizatora, Organizatorowi przysługuje pełne wynagrodzenie za każdego odbiorcę retransmisji tak jakby każdy odbiorca uczestniczył w zajęciach.
 5. Na opłacenie kary Uczestnik ma 7 dni od daty naruszenia. Po tym czasie Organizatorowi przysługują odsetki ustawowe.
 6. Brak opłacenia kary skutkuje przekazaniem sprawy sądom właściwym ze względu na siedzibę Organizatora zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
 7. W momencie otrzymania wezwania do zaprzestania naruszania praw autorskich Organizator dolicza karę 1000zł za każdy dzień zwłoki.
 8. W przypadku dokonanego naruszenia prosimy o kontakt w wiadomości email: biuro@wielkapowtorkamaturalna.pl

Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

 1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu należy wejść na stronę internetową www.wielkapowtorkamaturalna.pl, dokonać wyboru Biletów, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.
 2. Wybór zamawianych Biletów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.
 3. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Zamawiam” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz modyfikacji w zakresie wyboru Biletów. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.
 4. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:👉przedmiotu zamówienia,

  👉jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),

  👉wybranej metody płatności.

 5. W celu złożenia Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Kupuję i płacę”.
 6. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z Organizatorem Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.
 7. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail, zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.
 8. Umowę traktuje się za zawartą z momentem złożenia przez Klienta Zamówienia.
  Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.
  Na opłacenie Zamówienia Klient ma 24 godziny od złożenia Zamówienia. W przypadku braku dokonania wpłaty w przeciągu 24 godzin Organizator ma prawo do anulowania Zamówienia o czym poinformuje w wiadomości email Klienta.

Dostawa

 1. Dostawa Biletów (zajęcia stacjonarne) odbywa się poprzez przesłanie Biletu w wiadomości email na adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia (adres email).
 2. Koszty dostawy biletu w wiadomości e-mail wynoszą 0zł. Dodatkowo koszty dostawy zostaną wskazane w czasie składania Zamówienia.
 3. Dostawa Zamówienia następuje po zaksięgowaniu wpłaty na koncie Organizatora za złożone Zamówienie, przed rozpoczęciem zajęć na które uczestnik zakupił bilety.
 4. Dostawa Biletów na zajęcia online odbywa się w postaci przesłania zaproszenia e-mail do udziału w zajęciach.

Ceny i metody płatności

 1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT, cła oraz wszelkie inne składniki.
 2. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online w zakresie płatności kartami jest Blue Media S.A. oraz PayU
 3. Dostępne formy płatności: Karty płatnicze: Visa, Visa Electron, Mastercard, MasterCard Electronic, Maestro, Blik oraz szybkie przelewy realizowane przez bramkę płatności PayU.
 4. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.
 5. Czas realizacji zamówienia jest liczony od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności.

Odstąpienie od Umowy sprzedaży

 1. Zgodnie z art. 38 pkt 12 ustawy z 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827(U)) Klientowi zawierającemu umowę w Sklepie nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy.

Reklamacje

 1. Klientowi nie przysługuje prawo do zwrotu ani wymiany Biletów. W przypadku utraty lub zniszczenia Biletu, Klient powinien skontaktować się z Organizatorem poprzez wiadomość email na adres biuro@wielkapowtorkamaturalna.pl w celu otrzymania duplikatu uszkodzonego Biletu.
 2. Organizator zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

Odpowiedzialność Organizatora

 1. W zakresie dopuszczalnym przez prawo, odpowiedzialność (w szczególności kontraktowa i deliktowa) Organizatora za szkody, w szczególności za szkody wynikłe z niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy albo z tytułu odstąpienia od Umowy, wyrządzone Uczestnikom lub Kupującym jest wyłączona.
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nienależyte wykonanie lub niewykonanie Umowy w takim zakresie, w jakim zostało to spowodowane działaniem siły wyższej. Przez siłę wyższą rozumie się zdarzenia zewnętrzne, niezależne od stron Umowy i niemożliwe do przewidzenia, takie jak w szczególności: wojna, pożar, epidemia, powódź, blokady komunikacyjne o charakterze ponadregionalnym, kataklizmy społeczne albo katastrofy budowli lub budynków, przerwy w dostawie mediów. Za wystąpienie siły wyższej uznaje się również bezpośrednie ryzyko wystąpienia zjawisk lub zdarzeń, o których mowa w zdaniu poprzedzającym choćby finalnie zjawiska lub zdarzenia te nie ziściły się

Prawa autorskie

 1. Wszystkie prawa autorskie należą do Organizatora.
 2. Dystrybucja, nagrywanie, wykonywanie kopii w jakiejkolwiek postaci jest niezgodne z prawem i wbrew woli Organizatora.
 3. Dystrybucja treści wykładu

Postanowienia końcowe

 1. Rozstrzygnięcie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Organizatorem a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
 2. 
Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Organizatorem a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Organizatora.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.