Rozprawka i interpretacja tekstu poetyckiego - informacje podstawowe

Podstawowe informacje na temat rozprawki i interpretacji tekstu poetyckiego.

Rozprawka

Rozprawka na poziomie podstawowym jest formą wypowiedzi pisemnej na podany temat, która wymaga od Ciebie:

 • zrozumienia załączonego do polecenia tekstu literackiego (epickiego lub dramatycznego),
 • sformułowania własnego stanowiska (tezy lub hipotezy) wobec problemu postawionego w poleceniu i odnoszącego się do zamieszczonego w arkuszu tekstu literackiego,
 • rzeczowego i logicznego uzasadnienia swojego stanowiska,
 • odwołania się do załączonego tekstu oraz do wybranego tekstu/wybranych tekstów kultury. W przypadku, jeśli dany tekst literacki jest fragmentem lektury oznaczonej w podstawie programowej jako obowiązkowa (z gwiazdką), powinieneś także odwołać się do całości utworu. Szczegółowe wskazówki dotyczące liczby tekstów i sposobu odwołania się do nich znajdują się w poleceniu.
 • napisania wypowiedzi, którą powinien cechować widoczny zamysł kompozycyjny, wyrażający się w funkcjonalnej segmentacji i uporządkowaniu tekstu stosownie do wskazanego gatunku wypowiedzi.
 • wypracowanie nie może liczyć mniej niż 250 słów

Interpretacja tekstu poetyckiego

Zadanie składa się z polecenia i utworu poetyckiego lub jego fragmentu.

Praca interpretacyjna powinna polegać na przedstawieniu propozycji odczytania utworu poetyckiego, czyli zaprezentowaniu zrozumianych przez Ciebie sensów tekstu.

Twoim zadaniem jest uzasadnienie postawionej tezy/hipotezy interpretacyjnej za pomocą odpowiednio dobranych przez Ciebie argumentów. Uzasadnienie powinno znaleźć potwierdzenie nie tylko w tekście, ale także w kontekstach (np. biograficznym, historycznoliterackim, filozoficznym, kulturowym).

Część argumentacyjna powinna zawierać ustalenia analityczne dotyczące na przykład:

 • elementów dostrzeżonej w utworze sytuacji komunikacyjnej,
 • kompozycji tekstu oraz jej funkcji,
 • cech stylu wypowiedzi i użytych w niej środków językowych (zwłaszcza artystycznych) oraz ich funkcji,
 • dosłownych i niedosłownych znaczeń poszczególnych elementów utworu (w tym jego tytułu), zwłaszcza metaforycznych, alegorycznych i symbolicznych,
 • przynależność gatunkowej tekstu,
 • kreacji świata przedstawionego (w tym funkcji motywów literackich występujących w przeczytanym tekście).

Interpretacja tekstu poetyckiego powinna przybrać formę dłuższej wypowiedzi argumentacyjnej, napisanej zgodnie z regułami jej organizacji, zachowującej zasady spójności znaczeniowej i logicznej, posiadającej czytelną kompozycję, a także spójnej, stosownej i funkcjonalnej pod względem stylistycznym. Wypracowanie nie może liczyć mniej niż 250 słów.

Wybierając tę formę wypowiedzi, musisz wykazać się umiejętnościami z zakresu analizy i interpretacji tekstów kultury (opisanymi w podstawie programowej na poziomie wymagań szczegółowych).

Wielka Powtórka Maturalna

Dla Uczestników
Materiały dodatkoweFAQ