Wielka Powtórka Maturalna

Regulamin konkursu

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady uczestnictwa w konkursie pod nazwą DARMOWE POWTÓRKI DO MATURKI (zwanym dalej „Konkursem”).

2. Czynności związane z przeprowadzeniem Konkursu (w tym rozstrzygnięcie Konkursu oraz wypłaty ustanowionych nagród) oraz czynności związane z administrowaniem danymi osobowymi Uczestników Konkursu, wykonuje: POLSKIE CENTRUM KSZTAŁCENIA I EDUKACJI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, z siedzibą w Bielsku-Białej, przy ul. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego 39, 43-300 Bielsko-Biała, wpisana do Krajowego Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku - Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000939423, NIP: 9372740028, REGON: 5206833500, kapitał zakładowy: 5.000,00 zł w całości opłacony, zwana dalej „Organizatorem”.

3. Konkurs w pełni finansuje Organizator ze środków własnych. Konkurs nie jest prowadzony w celach zarobkowych. 

4. Konkurs odbywa się na portalu www.instagram.com (dalej ”Portal”) pod adresem Organizatora https://www.instagram.com/wielkapowtorkamaturalna/.

5. Do uczestnictwa w Konkursie konieczne jest zarejestrowanie się na Portalu, zgodnie z odnośnymi zasadami Portalu. 

6. Udział w Konkursie jest równoznaczny z zapoznaniem się z treścią niniejszego Regulaminu i jego akceptacją przez Uczestnika.

§ 2 Zasady przeprowadzania Konkursu

1. Uczestnikiem Konkursu (zwany dalej „Uczestnikiem”) może być każda pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, mająca miejsce zamieszkania na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, posiadająca konto na Portalu i przygotowująca się do egzaminu maturalnego.

2. W Konkursie mogą brać także osoby poniżej 18 roku życia (lecz nie młodsze niż 16 lat) przygotowujące się do egzaminu maturalnego, z tym że w takim przypadku wymagana jest zgoda rodzica/prawnego opiekuna na takie działanie. Zgodę taką, wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych dziecka, należy nadesłać na piśmie (w formie skanu, zgodnie z wzorem zamieszczonym poniżej) wraz z informacjami z § 2 pkt 5 w przypadku wytypowania takiej osoby jako Zwycięzcy przez Organizatora, pod rygorem braku możliwości odbioru nagrody.

3. Uczestnik nie może wykorzystać do udziału w Konkursie więcej niż jednego konta na Portalu.

4. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest obserwowanie konta Organizatora w ramach Portalu.

5. W celu wzięcia udziału w Konkursie należy przesłać Zgłoszenie Konkursowe (zwane dalej „Zgłoszeniem”) zawierające imiona i nazwiska (względnie nazwy profili w Portalu) 2 (dwóch) znajomych, którzy przygotowują się do egzaminu maturalnego wraz z krótkim i kreatywnym opisem, dlaczego to właśnie one powinny wziąć udział w zajęciach z oferty Organizatora. W celu przesłania Zgłoszenia, należy albo utworzyć dedykowany post konkursowy w ramach swojego profilu na Portalu i oznaczyć na nim Organizatora, albo oznaczyć 2 (dwie) osoby spełniające powyższe warunki w komentarzu pod postem z opisem konkursu w ramach profilu Organizatora.

6. Uczestnictwo w Konkursie odbywa się na zasadzie dobrowolności i nieodpłatności. 

7. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystywania w toku swojej działalności wszelkich treści nadesłanych w Zgłoszeniach przez Uczestników. Zgadzając się na uczestnictwo w Konkursie oraz nadsyłając Zgłoszenie, Uczestnik oświadcza, iż zrzeka się praw do treści zawartych w Zgłoszeniu, w tym także prawa do jakiegokolwiek wynagrodzenia, jak i wyraża zgodę z momentem przesłania Zgłoszenia na publikację w Portalu z zaznaczeniem autorstwa Uczestnika lub bez takiego zaznaczenia treści zawartych w Zgłoszeniu.

8. Organizator jest uprawniony do usuwania zgłoszeń sprzecznych z obowiązującym prawem, a także normami obyczajowymi, zasadami współżycia społecznego oraz regulaminem Konkursu i Portalu.

9. Uczestnik oświadcza, iż posiada wszelkie prawa związane z nadesłanym przez niego Zgłoszeniem. W przypadku zgłoszenia roszczeń przez osoby trzecie co do praw związanych ze Zgłoszeniem, Uczestnik ponosi wyłączną odpowiedzialność.

§ 3 Rozstrzygnięcie Konkursu

1. W celu rozstrzygnięcia Konkursu Organizator powołuje Komisję Konkursową (zwaną dalej Komisją).

 
2. W składzie Komisji znajdują się 2 (dwie) osoby wyznaczone przez Organizatora.

3. Komisja przyznaje Nagrody wybranym 3 (trzem) Uczestnikom (zwanym dalej „Zwycięzcami”), kierując się kreatywnością uzasadnienia przesłanego w ramach Zgłoszenia, tj. „dlaczego oznaczone (w ramach Stories lub komentarza pod postem konkursowym) 3 (trzy) osoby przygotowujące się do egzaminu maturalnego powinny wziąć udział w zajęciach z oferty Organizatora”.

4. Uczestnik wyraża zgodę na publikowanie jego danych osobowych (imienia i nazwiska/nazwy konta) przy ogłoszeniu wyników Konkursu. Wyniki zostaną ogłoszone przez publikację listy imion i nazwisk (względnie nazw profili w ramach Portalu) z oznaczeniami w ramach funkcjonalności Stories na Portalu w ciągu 24 godzin od momentu zakończenia Konkursu.

5. Organizator będzie zgłaszał się do Zwycięzców za pośrednictwem profilu na Portalu (z wykorzystaniem wiadomości prywatnych). Zwycięzca jest zobowiązany do podania Organizatorowi danych niezbędnych do przekazania mu nagrody (adresu e-mail) i jej rozliczenia podatkowo.

6. Organizator zobowiązany jest do wysłania/przekazania wskazanych poniżej Nagród w postaci voucherów niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 30 dni od dnia przekazania danych przez Zwycięzcę. 

7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia lub jakiekolwiek inne negatywne konsekwencje, będące wynikiem błędnego wprowadzenia danych przez Uczestnika. Organizator nie ponosi odpowiedzialności także, gdy doręczenie Nagrody będzie całkowicie niemożliwe z uwagi na błędne dane podane przez Uczestnika.

§ 4 Nagrody

1. Nagrodą w Konkursie dla każdego Zwycięzcy jest voucher na darmowe uczestnictwo w jednym dowolnie wybranym przez siebie kursie przygotowującym do egzaminu maturalnego z oferty Organizatora.

2. Uczestnik jest uprawniony do maksymalnie jednej Nagrody w czasie trwania Konkursu. 

3. Uczestnik nie jest uprawniony do przenoszenia praw związanych z wygraniem Nagrody na inne osoby.

4. Nagroda rzeczowa nie podlega wymianie na ekwiwalent pieniężny ani na inną nagrodę. 

5. Organizator przekazuje Nagrody Uczestnikom zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz obowiązującymi przepisami.

§ 5 Ochrona danych osobowych

1. Uczestnik biorąc udział w Konkursie, wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych koniecznych do rozstrzygnięcia i przeprowadzenia Konkursu, zawartych na profilu Organizatora na Portalach. Zgoda dotyczy także przetwarzania wizerunku Uczestnika lub innej osoby trzeciej jeżeli są one uwidocznione na zdjęciach profilowych w ramach Portalu (przy czym przyjmuje się, że Uczestnik posiada zgodę osób trzecich na wykorzystanie przez Organizatora na potrzeby Konkursu).

2. Administratorem danych osobowych Uczestników jest podmiot określony w § 1 pkt. 2. Dane osobowe Uczestników przetwarzane są zgodnie z ustawą z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych i z Rozporządzeniem RODO, w celu organizacji i rozliczenia Konkursu oraz przeprowadzenia postępowania reklamacyjnego. 

3. Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do treści ich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, usunięcia i cofnięcia zgody na przetwarzanie. Uczestnik może także wnieść skargę dot. przetwarzania jego danych osobowych w zw. z Konkursem do organu nadzoru – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

§ 6 Reklamacje

1. Reklamacje dotyczące przeprowadzenia Konkursu wymagają przesłania listem poleconym na adres siedziby Organizatora lub e-mailem na adres: [email protected]

2. Pisemna reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, adres Uczestnika oraz uzasadnienie twierdzeń zawartych w reklamacji. 

3. Reklamacje można składać w trakcie trwania Konkursu lub po jego zakończeniu, jednak najpóźniej w terminie 14 dni od dnia rozstrzygnięcia Konkursu, zgodnie z § 3 pkt 4.
 
4. Za reklamację wysłaną z zachowaniem terminu uznaje się reklamację nadaną w placówce pocztowej najpóźniej w 14 dniu od dnia rozstrzygnięcia Konkursu lub wysłanie e-mail. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie jest skuteczna. 

5. Organizator rozpatrzy reklamacje w ciągu 14 dni od dnia ich otrzymania.

§ 7 Postanowienia końcowe

1. Oprócz standardowego cennika Sklep oferuje rabaty, zniżki. Dokładny i aktualny wykaz dostępnych opcji dostępny jest na stronie internetowej Sklepu.

2. W celu skorzystania z któregoś z powyższych należy wskazać taką okoliczność podczas składania Zamówienia. Po złożeniu Zamówienia skorzystanie z rabatów, zniżek czy voucherów nie jest możliwe.

Dołącz i zdaj maturę!
ZAPISZ SIĘ >>
Polskie Centrum Kształcenia i Edukacji sp. z o.o., ul. Gałczyńskiego 39, 43-300 Bielsko-Biała, KRS: 0000939423, NIP: 937-274-00-28, +48 798-653-913, [email protected]