Podcast

Matura Na Maxa

Prowadzi egzaminator Marta Zdanowska 🧠
Mówimy o lekturach, epokach, motywach literackich oraz o tym, jak skutecznie przygotować się do matury. Będzie o maturze w Formule 2015 & Formule 2023.
Nowy odcinek w każdy poniedziałek i czwartek o 19:00!
Otrzymuj maturalne notatki
2 x w tygodniu
Współczesność powojenna
Nazwa i ramy czasowe epoki Od 1945 – do dziś  Do dziś wielu badaczy spiera się o to, jak określić ramy czasowe współczesności. Jedni uważają, że należy mówić o niej już od 1939 roku, inni zakładają, że rozpoczęła się ona wraz z zakończeniem II wojny światowej, więc w r...
Przejdź do podcastu
Argumentacja na maturze z języka polskiego
Czym jest tekst argumentacyjny?  Tekst o charakterze argumentacyjnym jest wypowiedzią, w której prezentujesz swoje stanowisko wobec jakiegoś zagadnienia i uzasadniasz je. Co to znaczy?  To znaczy, że możesz znaleźć się w sytuacji, w której albo zostaniesz poproszony, albo syt...
Przejdź do podcastu
Średniowiecze
Nazwa epoki i ramy czasowe epoki  Termin średniowiecze pochodzi od łacińskiego sformułowania medium aevum – wiek średni, a więc czas między ważnym dla humanistów antykiem i renesansem.  Początek epoki w Europie – 476r. n. e. (data umowna), w Polsce – 2 połowa X w. – 966r...
Przejdź do podcastu
XX-lecie międzywojenne
Nazwa i ramy czasowe epoki Nazwa i granice czasowe epoki wynikają z siebie wzajemnie – to okres między dwiema wojnami światowymi. Początek epoki to rok 1918 (zakończenie I wojny światowej), koniec epoki to rok 1939 (wybuch II wojny światowej). W Polsce to czas niepodległości odzyskanej po...
Przejdź do podcastu
Młoda Polska
Nazwa i ramy czasowe epoki Nowy prąd w literaturze i sztuce zaistniał pod wieloma nazwami. Najpopularniejszym terminem, jakim określano ten okres jest Młoda Polska. Użył jej pierwszy Artur Górski, który w 1898 r. wydał cykl artykułów, w których przemawiał w imieniu młodego pokolenia pi...
Przejdź do podcastu
Pozytywizm
Nazwa i ramy czasowe epoki Umownie przyjmuje się, że w Europie okres ten zawiera się w czasie około 30 lat, mniej więcej od połowy 1850 r. do lat osiemdziesiątych XIX wieku.  Źródła nazwy „pozytywizm” upatruje się w „Wykładach filozofii pozytywnej”, sześciotomowym dziele Au...
Przejdź do podcastu
Romantyzm
Nazwa i ramy czasowe epoki Na przełomie XVIII i XIX wieku termin romantyzm zaczął funkcjonować jako nazwa nurtu literackiego, kwestionującego oświeceniową wiarę w potęgę rozumu. Epoka romantyzmu nie przebiegała w całej Europie jednakowo. Romantyzm europejski był epoką krótkotrwałą, ...
Przejdź do podcastu
Oświecenie
Nazwa i ramy czasowe epoki Oświecenie – to inaczej „wiek rozumu” (ludzi myślących i wykształconych), „wiek filozofów”, bo właśnie rozum ludzki ma być naturalnym światłem wskazującym drogę poznania świata i człowieka (po okresie ciemności, za jaki uważano epokę baroku). Tu ...
Przejdź do podcastu
Biblia
Geneza nazwy - Biblia  Biblia – z j. greckiego biblion – księga, zwój papirusu Biblia jest księgą świętą, zawiera ogólnoludzki kodeks moralny, zawiera zbiór prawd i zasad. Biblię (zwaną Pismem Świętym) dzielimy na Stary i Nowy Testament.  Budowa Biblii  Stary Testamen...
Przejdź do podcastu
Barok
Nazwa i ramy czasowe epoki Nazwa epoki wywodzi się z języka portugalskiego – barocco – oznacza perłę o nieregularnym kształcie. Tło historyczne epoki to przede wszystkim wojny (z wojną trzydziestoletnią 1618-1648 na czele). Prekursorami baroku byli Włosi już w XVI w.  Barok to epo...
Przejdź do podcastu
Renesans
Nazwa i ramy czasowe epoki  Polska nazwa renesans jest tłumaczeniem włoskiego słowa „rinascita”, co znaczy „odrodzenie”. Pojęcie to wprowadził wybitny XVI-wieczny włoski pisarz, malarz, architekt – Giorgio Vasari. Chciał w ten sposób zaakcentować odrębność nowej epoki od ...
Przejdź do podcastu
Antyk
Dwa określenia epoki W dawniejszej literaturze:  Dzisiaj podziały te już nie obowiązują. Terminy antyk i starożytność są równoprawne i można je stosować wymiennie. Starożytność to okres w historii od wynalezienia pisma do V w. n.e. kulturę europejską ukształtowały: Grecja, Rz...
Przejdź do podcastu
Matura w Formule 2023
Najważniejsze informacje Egzamin pisemny z języka polskiego (PP) w Formule 2023 Egzamin maturalny z języka polskiego na poziomie podstawowym jest egzaminem obowiązkowym. Przeprowadzany jest na podstawie wymagań egzaminacyjnych zawierających ograniczony zakres wymagań podstawy programowej.&nbs...
Przejdź do podcastu
Matura w Formule 2015
Matura ustna w Formule 2015 Egzamin maturalny z języka polskiego w części ustnej sprawdza umiejętność tworzenia wypowiedzi na określony temat, zgodnej z zasadami poprawności językowej, logiki i retoryki. Inspiracją do wypowiedzi jest tekst kultury. Egzamin trwa około 30 minut i składa si...
Przejdź do podcastu
Powtórki Online

Double-click this headline to edit the text.

This is a block of text. Double-click this text to edit it.

Tura 1

This is a block of text. Double-click this text to edit it.
24-26 marca

Tura 2

This is a block of text. Double-click this text to edit it.
24-26 marca

Tura 3

This is a block of text. Double-click this text to edit it.
24-26 marca
Dołącz i zdaj maturę!
ZAPISZ SIĘ >>
Polskie Centrum Kształcenia i Edukacji sp. z o.o., ul. Gałczyńskiego 39, 43-300 Bielsko-Biała, KRS: 0000939423, NIP: 937-274-00-28, +48 798-653-913, [email protected]