DO MATURY ZOSTAŁO:

Notatki maturalne - budowa komórek

Komórka - podstawowa jednostka życia, będąca najprostszym zdolnym do życia tworem materii. Teoria komórkowej budowy organizmów mówi, że każdy żywy organizm zbudowany jest z przynajmniej jednej komórki. Porównanie komórek prokariotycznych i eukariotycznych: cechy wspólne: osłonięte błoną komórkową, wypełnione cytozolem, zawierają chromosomy i rybosom. komórka prokariotyczna: zaliczamy bakterie (Bakteria) i archeowce (Archaea), DNA w nukleoidzie, wielkość […]

Komórka - podstawowa jednostka życia, będąca najprostszym zdolnym do życia tworem materii.

Teoria komórkowej budowy organizmów mówi, że każdy żywy organizm zbudowany jest z przynajmniej jednej komórki.

Porównanie komórek prokariotycznych i eukariotycznych:

cechy wspólne:

 • osłonięte błoną komórkową,
 • wypełnione cytozolem,
 • zawierają chromosomy i rybosom.

komórka prokariotyczna:

 • zaliczamy bakterie (Bakteria) i archeowce (Archaea),
 • DNA w nukleoidzie,
 • wielkość od 0.1 do 5 mikrometrów,
 • brak kompartmentów (przedziałów wewnątrzkomórkowych).

komórka eukariotyczna:

 • zaliczamy protisty, rośliny, grzyby i zwierzęta,
 • DNA w jądrze komórkowym (ale też w mitochondriach i chloroplastach),
 • wielkość od 10 do 100 mikrometrów,
 • obecne kompartmenty - zapewniają odrębne środowiska lokalne, co umożliwia zachodzenie przeciwstawnych procesów w jednej komórce.

Błona komórkowa oraz budowa i funkcje błon biologicznych

Półpłynna mozaika białkowo-lipidowa

 • oddziela środowisko zewnętrzne od wewnętrznego przy zachowaniu możliwości odbierania informacji z zewnątrz (bodźców),
 • selektywnie przepuszczalna:
  • przepuszczalna dla: cząsteczek niepolarnych (O2, N2,), małe węglowodory, małe cząsteczki polarne (H2O, CO2,mocznik),
  • nieprzepuszczalna dla: jonów (H+, Na+, K+, Ca2+, H+, Mg2+,Cl-), dużych cząsteczek polarnych (glukoza, fruktoza), makrocząsteczki,
 • dynamiczna,
 • spolaryzowana,
 • glikokaliks (glikoproteiny i glikolipidy),
 • biosynteza nigdy nie odbywa się de novo.

Transport przez błony:

 • dyfuzja prosta - bez nakładu energii, zgodnie z gradientem stężeń.
 • dyfuzja ułatwiona - bez nakładu energii, zgodnie z gradientem stężeń, z udziałem białek nośnikowych lub kanałowych.
 • transport aktywny - z nakładem energii, wbrew gradientowi stężeń.

Endo- i egzocytoza:

 • fagocytoza i pinocytoza - rodzaje endocytozy, transportu cząsteczek do wewnątrz komórki.
 • egzocytoza - transport cząsteczek na zewnątrz komórki.

Ściana komórkowa

 • martwy składnik komórek roślinnych, grzybowych, bakteryjnych oraz części protistów,
 • chroni komórki przed urazami mechanicznymi,
 • stanowi barierę ochronną przed infekcjami bakteryjnymi i wirusowymi,
 • ogranicza wzrost komórki oraz jej ruchy lokomotoryczne,
 • zbudowana z:
  • składniki szkieletowe: celuloza u roślin, chityna u grzybów,  mureina u bakterii,
  • składniki wypełniające (macierz): pektyny, hemiceluloza, białka,
  • woda,
 • tworzy z fragmoplastu podczas cytokinezy,
 • ściana pierwotna ulega wtórnym przekształceniom:
  • inkrustacja - drewnienie i mineralizacja - odkładanie związków chemicznych wewnątrz istniejącej ściany,
  • adkrustacja - kutynizacja, suberynizacja - odkładanie związków chemicznych po wewnętrznej stronie ściany.

Cytoplazma i cytoszkielet

 • wielofazowy układ koloidalny, gdzie fazę rozpraszającą tworzy woda, w której znajdują się białka oraz inne cząsteczki i jony,
 • stanowi środowisko reakacji chemicznych,
 • ph obojętne,
 • zdolność do zmiany stanu skupienia podczas koagulacji (zol do żel) i peptyzacji (żel do zol),
 • wykazuje ruchy wokół wodniczek: rotacyjny, cyrkulacyjny i pulsacyjny,
 • zanurzone są w niej włókna cytoszkieletu:
  • mikrofilamenty aktynowe  - średnica 4-8 nm, odpowiadają za ruch oraz zmianę kształtu komórek,
  • filamenty pośrednie - średnica 10-12 nm, wzmocnienie połączeń międzykomórkowych oraz rusztowanie dla organelli wewnątrzkomórkowych,
  • mikrotubule - średnica 25 nm, transport wewnątrzkomórkowy, wrzeciono kariokinetyczne.

Jądro komórkowe

 • Przechowuje informację genetyczną,
 • Pozwala na przekazywanie informacji genetycznej komórkom potomnym,
 • Reguluje podstawowe czynności życiowe komórki,
 • Składa się z:
  • otoczka jądrowa z porami,
  • chromatyna - DNA nawinięte na histony tworzy nukleosomy,
  • jąderko,
  • kariolimfa.

Rybosomy

 • przekaźnik pomiędzy informacją genetyczną a wynikającymi z niej cechami,
 • odpowiada za syntezę białek na podstawie mRNA,
 • zbudowane z:
  • rRNA - rybosomalny RNA,
  • białek strukturalnych i enzymatycznych,
 • zbudowane z małej i dużej podjednostki,
 • powstają w jąderku na matrycy rDNA,
 • występują dwa rodzaje rybosomów
  • małe - o stałej sedymentacji 70S, występujące u prokariontów, w plastydach i mitochondriach,
  • duże - o stałej sedymentacji 80S, występujące w cytoplazmie oraz na siateczce śródplazmatycznej, szorstkiej eukariontów
 • polisom - grupa rybosomów połączonych z jedną cząsteczką mRNA.

Siateczka śródplazmatyczna - retikulum endoplazmatyczne , ER

 • trójwymiarowy system błon elementarnych - tworzy kanaliki, cysterny i pęcherzyki,
 • błony retikulum nie są spolaryzowane,
 • połączone z błoną komórkową i otoczką jądrową,
 • zwiększa wewnętrzna powierzchnie komórk,i
 • tworzy przedziały wewnątrzkomórkowe - reakcje przeciwstawne mogą zachodzić w bliskim sąsiedztwie,
 • umożliwia łączność między strukturami wewnątrzkomórkowymi,
 • wyróżniamy dwa rodzaje:
  • siateczka śródplazmatyczna szorstka - przyłączone rybosomy - odpowiedzialna za syntezę i modyfikację potranslacyjną białek z przeznaczeniem na eksport,
  • siateczka śródplazmatyczna gładka - neutralizacja toksyn, synteza lipidów, magazynowanie jonów Ca2+.

Aparat Golgiego

 • składa się diktiosomów i pęcherzyków,
 • modyfikacja potranslacyjna białek (glikozylacja, aktywacja enzymów),
 • gromadzenie i zagęszczanie substancji wytwarzanych w ER,
 • tworzenie lizosomów,
 • synteza celulozy,
 • przekazywanie substancji w obrębie komórki.

Lizosomy

 • zawierają enzymy hydrolityczne o kwaśnym optimum pH,
 • odpowiedzialne za trawienie wewnątrzkomórkowe,
 • umożliwia odżywianie się własnymi strukturami wewnątrzkomórkowymi,
 • trawią zbędne elementy komórki,
 • uruchamiają rezerwy metaboliczne.

Peroksysomy

 • zawierają enzymy, oksydazy, które rozkładają substancje organiczne z wydzieleniem H2O2,
 • enzym katalaza rozkłada nadtlenek wodoru do wody i tlenu,
 • w wątrobie neutralizują alkohol.

Glioksysomy

 • zawierają enzymy beta-oksydacji - do rozkładania kwasów tłuszczowych,
 • umożliwiają przekształcanie tłuszczów w węglowodany,
 • uruchamianie rezerw tłuszczowych podczas kiełkowania.

Wodniczka (wakuola)

 • otoczona tonoplastem,
 • gromadzenie metabolitów (szczawiany wapnia),
 • garbniki przeciwbakteryjne,
 • barwniki (antocyjany, flawonoidy),
 • alkaloidy (kofeina, chinina),
 • ziarna aleuronowe,
 • zapas wody i jonów,
 • jej zawartość zaliczana do martwych elementów komórki,
 • odpowiadają za turgor komórki,
 • u niektórych protistów są odpowiedzialne za usuwanie nadmiaru wody.

Centriola

 • mikrotubule,
 • tylko w komórce zwierzęcej,
 • 2 centriole tworzą centrosom,
 • biorą udział w tworzeniu wrzeciona kariokinetycznego.

Mitochondria

 • umożliwia zachodzenie tlenowych etapów oddychania wewnątrzkomórkowego,
 • powielają się przez podział,
 • są półautonomiczne - zawierają własne DNA, które może ulegać ekspresji,
 • zbudowane z błony zewnętrznej i błony wewnętrznej (grzebienie mitochondrialne), przedzielonych przestrzenią perimitochondrialną, wypełnione matrix,
 • zawierają rybosomy 70S.

Chloroplasty

 • są odpowiedzialne za fotosyntezę - chlorofil i towarzyszące barwniki fotosyntetyczne,
 • powielają się przez podział,
 • są półautonomiczne - zawierają własne DNA, które może ulegać ekspresji,
 • zbudowane z błony zewnętrznej i błony wewnętrznej tworzącej tylakoidy, wypełnione stromą,
 • zawierają rybosomy 70S,
 • bezbarwne leukoplasty pełnią funkcje zapasowe.
Ogarnij maturę 2022!
Zapisz się >>
Cena biletów wzrasta za:

Wielka Powtórka Maturalna
☎️ 798-653-913
Polskie Centrum Kształcenia i Edukacji sp. z o.o.
ul. Gałczyńskiego 39
43-300 Bielsko-Biała
NIP: 9372740028